Disclaimer & Privacy


Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Kamuara is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website van Kamuara betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website van Kamuara de uiterste zorg wordt besteed, kan Kamuara niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
Kamuara is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website van Kamuara.

Intellectuele Eigendomsrechten
De website is eigendom van Kamuara. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website van Kamuara, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Kamuara. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamuara mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Links naar websites van derden
Kamuara draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website van Kamuara, noch voor de informatie, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Kamuara aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamuara is framing en het maken van een hyperlink naar de website van Kamuara niet toegestaan.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Wijzigen van deze voorwaarden
Kamuara behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website van Kamuara wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van Kamuara van kracht zijn.

Kamuara

THE APP COMPANY
Bogert 3
1721 PH Broek op Langedijk
+31 (0)72-710 0320

info@kamuara.com


View larger map